TheJOB Corporate

ยินดีต้อนรับสู่เดอะจ๊อบ ดิจิตอลจ๊อบมาเก็ตเพลส แพลทฟอร์มใหม่ที่ช่วยให้การหางานและการหาคนเป็นเรื่องง่ายๆ เดอะจ๊อบเสนอบริการเหนือระดับที่ เป็นทั้งเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น มี iProfile ทำงานเชื่อมต่อออนไลน์ระหว่าง ธุรกิจ งาน และโซเชียลของคนทำงานจึงไม่ต้องเสียเวลาทำการค้นหาเมื่อต่างฝ่าย เพียงเลือกงานที่สนใจหรือคนที่เหมาะสมกับงานจาก matched list ( มี % match คำนวณมาให้) ตอบสนองในการบริหารต้นทุนค่าลงประกาศงาน เมื่อธุรกิจสามารถลงประกาศงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนในทุกแพคเกจ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาของทั้งสองฝ่ายมื่อมีระบบ Digital Engagement ใช้แจ้งเตือนติดตาม ส่งข้อความ และเก็บทุกข้อมูลของการติดต่อกัน ตั้งแต่ทำการติดต่อ ทาบทาม ตอบรับ ไปจนถึงการนัดหมายเพื่การสัมภาษณ์งาน

สำหรับบริการ การใช้งาน การลงประกาศงานและการเชื่อมโยงเครือข่ายของโซเชียลคนทำงาน รวมถึงสินค้า กิจกรรม และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องและดำเนินการโดยเดอะจ๊อบ (“บริการของเดอะจ๊อบ”) ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับธุรกิจ บุคคล และผู้ใช้งานทั่วไป

ในการเข้าใช้ ใช้งาน หรือสมัครเข้าใช้เว็บไซต์ บริการของเดอะจ๊อบ หรือบริการอื่นๆที่ให้บริการโดยเดอะจ๊อบ ถือว่าคุณได้ยอมรับและรับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ในที่นี้แล้ว (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”) รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งได้อธิบายโดยละเอียดว่า ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยอย่างไร (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นอกจากนี้ยังถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้งานชั่วคราวของบริการของเดอะจ๊อบก็ตาม นอกจากนี้บรรดารูปแบบ การยกระดับ การเปลี่ยนแปลง หรือโปรแกรมใหม่ซึ่งอาจถูกเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเข้าไปในบริการที่มีอยู่ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้และนโยบาบความเป็นส่วนตัวด้วย ยกเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คุณใช้บริการอย่างอื่นๆของเดอะจ๊อบ หรือบริการอื่นๆบนหน้าเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆเพิ่มเติมอีก

1. คำศัพท์เฉพาะทาง

คำและการสื่อสารต่างๆที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานให้ถือว่ามีความหมายตามที่จะได้กำหนดไว้ข้างล่างนี้:

 • บุคคล หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งมองหาโอกาส งาน ในสายอาชีพ และเปิดโอกาสในการขยายเครือข่าย ทั้งในกลุ่มคนทำงานและธุรกิจ ได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการอาชีพและข้อมูลส่วนบุคคลของตนไว้กับบริการของเดอะจ๊อบ
 • สมาชิก หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการของเดอะจ๊อบ
 • ธุรกิจ หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งลงประกาศโฆษณางาน มองหาผู้สมัครงาน หรือต้องการติดต่อกับบุคคลที่มีความสามารถและอยู่ในความสนใจ หรือกระทำกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน โฆษณางานบนเว็บไซต์
 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของเดอะจ๊อบ โปรแกรมใช้งานมือถือ รวมไปถึงช่องทางเครื่องมือ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ทั้งที่มีอยู่ หรือจะได้ถูกพัฒนา ปรับปรุงสร้างขึ้น ใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต และทั้งที่เป็นของหรือดำเนินการโดยเดอะจ๊อบ
 • เดอะจ๊อบ หมายถึง บริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัทเดอะจ๊อบ จำกัด รวมไปถึงนิติบุคคล หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจ หรืออนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากบริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด
 • ผู้ใช้งานชั่วคราว หมายถึง ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการของเดอะจ๊อบ

2. การตีความ

ยกเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

 • (ก) การบรรยาย หัวเรื่อง และการขีดเส้นใต้ใช้เพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น มิได้มีผลกระทบต่อการตีความของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้แต่อย่างใด
 • (ข) คำต่างๆที่ใช้ คำเอกพจน์ให้รวมถึงคำพหูพจน์และในทางกลับกัน
 • (ค) wคำต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับเพศ ให้รวมถึงทุกๆเพศ
 • (ง) การแสดงออกต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ให้รวมถึงบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ ห้างหุ้นส่วน สมาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลสองคนหรือมากกว่าสองคนขึ้นไปที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคณะบุคคลทางกฎหมายหรือทางการค้าหรือตามภาระหน้าที่
 • (จ) การอ้างอิงถึงเอกสารใดๆ (รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้) ให้รวมถึงการอ้างอิงถึงในกรณีที่เอกสารนั้นได้รับการแก้ไข รวมกัน ภาคผนวก ปรับปรุงใหม่ หรือ ถูกแทนที่
 • (ฉ) การอ้างอิงถึงบุคคลหรือคู่สัญญาใดๆ ให้รวมถึงการอ้างอิงถึง ผู้สืบมรดก ผู้สืบตำแหน่ง ผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้จัดการมรดก
 • (ช) การรับประกัน การรับรอง ข้อตกลงร่วมกัน ความรับผิด หน้าที่ หรือข้อตกลงที่ให้ไว้ หรือได้เข้าตกลงกันโดยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปให้ถือว่าผูกพันบุคคลนั้นๆ เข้าด้วยกัน
 • (ซ) การอ้างอิงถึงกฎหมาย ให้รวมถึงการอ้างอิงถึงข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา พระราชกฤษฎีกา รัฐบัญญัติ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ข้อบัญญัติ ประกาศ กฎหมายอนุบัญญัติ เทศบัญญัติ คำพิพากษา คำสั่งของศาลคำสั่งทางปฏิบัติ คู่มือ ประมวลกฎหมาย มาตรการ คำสั่ง การอนุญาต และมาตรฐานทั่วไป
 • (ฌ) การอ้งอิงถึงกฎหมาย ให้รวมถึงในกรณีที่กฎหมายนั้นได้รับการแก้ไข รวมกันภาคผนวก หรือถูกแทนที่ และรวมถึงกฎ ข้อบังคับ และหนังสือตราสารภายใต้กฎหมายนั้นๆด้วย
 • (ฎ) การอ้างอิงถึงบุคคล ให้รวมถึงการอ้างอิงถึงรายบุคคล บริษัท นิติบุคคลสมาคม ห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมทุน กิจการรวมกันแบบผูกขาด และบรรษัท
 • (ฏ) การอ้างอิงถึงหนึ่ง “วันทำการปกติ” คือ หนึ่งวันใดๆ (ที่ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ในกรุงเทพมหานคร หรือวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์) ที่ธนาคารได้รับอนุญาตให้ทำการได้ตามปกติในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และในการอ้างอิงถึงหนึ่ง “วัน”, “สัปดาห์”, “เดือน” หรือ “ปี” ก็คือวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือปีนั้นๆ ตามปฏิทินสากล และ
 • (ฐ) ถ้ามีการกำหนดช่วงระยะเวลา จาก หลังจาก หรือก่อนหน้า วันที่กำหนด หรือวันที่เกิดการกระทำหรือเหตุการณ์ ไม่ให้นับรวมวันนั้นๆเข้าไปด้วย และถ้าวันสิ้นสุดของช่วงระยะเวลาที่กำหนด ไปตรงกับวันซึ่งมิใช่วันทำการปกติ ให้ถือว่าวันสิ้นสุดของช่วงระยะเวลานั้นเป็นวันทำการปกติถัดไป

3. ความรับผิดชอบ

ในการใช้บริการของเดอะจ๊อบ คุณตกลงดังนี้:

 • (ก) คุณจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในกิจกรรม หรือการกระทำที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของคุณแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะได้อนุญาตในกิจกรรมหรือการกระทำนั้นๆหรือไม่ก็ตาม เดอะจ๊อบไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความบกพร่องหรือไม่สามารถเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้อย่างปลอดภัย
 • (ข) คุณตกลงให้ข้อมูลของคุณ รวมถึงชื่อเต็มตามกฎหมาย รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้อง และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการส่งคำบอกกล่าว และการสื่อสารใดๆ ระหว่างคุณและเดอะจ๊อบ
 • (ค) คุณจะไม่ให้หรือใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม หลอกลวง ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องคุกคาม ข่มขู่ หรือหมิ่นประมาท รวมถึงข้อมูล เนื้อหา ข้อเท็จจริง หรือการใดๆที่อาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับตามกฎหมาย หรือสิทธิใดๆ รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นๆ
 • (ง) คุณยอมรับว่า เดอะจ๊อบอาจจะตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลที่คุณได้ให้ เปิดเผย หรือใช้ในบริการของเดอะจ๊อบในเวลาใดก็ได้ตามสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด
 • (จ) คุณตกลงจะแจ้งให้เดอะจ๊อบทราบในทันทีที่มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีที่มีการถูกละเมิดความปลอดภัยใดๆ และ
 • (ฉ) คุณตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือคำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือรัฐบาล

4. การเปิดเผยแบ่งปันข้อมูล

คุณตกลงว่าข้อมูลของคุณ (ตัวอย่างเช่น ประวัติการทำงาน การลงประกาศงาน และประวัติของบริษัท เป็นต้น) จะถูกเปิดเผยและมองเห็นได้ในหลายๆช่องทางในบริการของเดอะจ๊อบ อย่างไรก็ตาม ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เดอะจ๊อบได้จัดให้มีทางเลือกหลายวิธีการผ่านการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่อนุญาตให้คุณได้กำหนดและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยสมาชิกและผู้ใช้งานชั่วคราว และวิธีการรวมถึงปริมาณที่เดอะจ๊อบจะสามารถใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

คุณอาจจะเปิดเผยข้อมูลในบริการของเดอะจ๊อบได้เฉพาะแต่บุคคลที่กระทำการแทนในนามของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการรับประกันว่าบุคคลเหล่านั้นต้องปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงข้อตกลง กฎหมาย และข้อบังคับใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย

เดอะจ๊อบอาจจะทำการแก้ไข หรือลบออกซึ่งข้อมูลใดๆ ที่ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายไม่เหมาะสม หรือเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดชอบจากบุคคลที่สามต่อเดอะจ๊อบ

บริการของเดอะจ๊อบอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือหยุดให้บริการไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ด้วยดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของเดอะจ๊อบ ดังนั้น คุณยอมรับว่าข้อมูล หรือเนื้อหาที่คุณได้ให้ไว้ผ่านบริการของเดอะจ๊อบ อาจจะไม่ได้ถูกเก็บไว้ รักษาไว้ หรือแสดงอย่างถาวรบนเว็บไซต์


5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

คุณให้สิทธิแบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ให้อนุญาตย่อยได้ และโอนการอนุญาตได้ ในการใช้ ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดำเนินการ แจกจ่าย และเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล และการลงประกาศของคุณแก่เดอะจ๊อบ เพื่อการดำเนินการในให้บริการของเดอะจ๊อบ รวมถึงการใดๆที่มีจุดประสงค์เพื่อทำการตลาด และสนับสนุนบริการของเดอะจ๊อบ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือต้องบอกกล่าว หรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใดทั้งนี้คุณขอแถลงและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของและมีสิทธิทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูล เนื้อหาประกาศ เครื่องหมายการค้า หรือตราสัญลักษณ์ที่คุณได้ใช้บนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบ

คุณตกลงว่าในกรณีที่คุณได้ให้คำแนะนำ หรือการตอบรับเกี่ยวกับบริการของเดอะจ๊อบแก่เดอะจ๊อบ เดอะจ๊อบสามารถนำข้อมูลคำแนะนำหรือการตอบรับดังกล่าวของคุณไปใช้หรือเปิดเผยได้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม หรือต้องบอกกล่าว หรือให้ค่าตอบแทนแก่คุณหรือบุคคลอื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว

คุณรับทราบและยอมรับว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ถูกนำมาใช้หรือมีอยู่ในบริการ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ให้บริการโดยเดอะจ๊อบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่เดอะจ๊อบนำมาใช้เพื่อการให้บริการ หรือข้อมูลใดๆที่อยู่ในเวบไซต์หรือบริการ รวมไปถึงการทำให้ทันสมัย การปรับปรุง การพัฒนา รูปแบบใหม่ หรือบริการรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ หรือบริการรวมทั้งเทคโนโลยีอื่นๆ เป็นสิทธิของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียว หรือเดอะจ๊อบได้รับอนุญาตมาโดยถูกต้อง และเดอะจ๊อบเป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ไม่มีข้อความใดแสดงถึงหรือสามารถตีความได้ว่ามีการโอนสิทธิหรืออนุญาตไม่ว่าจะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือสิทธิใดๆในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่คุณหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ทั้งคุณและเดอะจ๊อบ ไม่ถือว่ามีสิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นของบุคคลอื่น


6. ความรับผิด

ในการใช้บริการของเดอะจ๊อบ คุณรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบจะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆทั้งสิ้น สำหรับกรณีที่ข้อมูล หรือเนื้อหาซึ่งอาจจะเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ล้าสมัย ไม่สมบูรณ์ ไม่เหมาะสม หลอกลวง หรือผิดกฎหมายที่อยู่บนเวบไซต์ หรือบริการของเดอะจ๊อบ นอกจากนี้คุณยังรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่บุคคลใดๆใช้บริการของเดอะจ๊อบในทางที่ผิด คุณรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงในการใช้บริการของเดอะจ๊อบด้วยตัวคุณเองทั้งสิ้น (ไม่ว่าจะได้มีการระบุไว้ให้ทราบหรือไม่ก็ตาม)


7. ข้อจำกัดในความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตแม้ว่าจะมีข้อกำหนดระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรูปแบบการกระทำที่ได้ระบุไว้ในสัญญา การละเมิด หรือการกระทำใดๆก็ตาม รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของเดอะจ๊อบหรือบริษัทในเครือ จะไม่มีกรณีใดที่เดอะจ๊อบจะต้องรับผิดต่อคุณในความเสียหายโดยอ้อมค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายสืบเนื่องหรือค่าเสียหายในการสูญเสียข้อมูล โอกาส รายได้ หรือผลกำไร ที่เป็นผลมาจากการบริการของเดอะจ๊อบหรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้

แม้ว่าจะมีข้อกำหนดระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างไรก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรูปแบบการกระทำที่ได้ระบุไว้ในสัญญา การละเมิด หรือการกระทำใดๆก็ตาม รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของเดอะจ๊อบจะไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดที่เกิดจากการให้บริการของเดอะจ๊อบเกินไปกว่า:

 • (ก) ห้าเท่าของค่าบริการทั้งหมดที่คุณชำระแล้ว หรือ ที่คุณจะต้องชำระแก่เดอะจ๊อบ
  ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนเหตุการณ์ (ถ้ามี) หรือ
 • (ข) 150.00 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

จำนวนใดก็ตามที่มูลค่าน้อยกว่า


8. ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงว่าจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดแก่เดอะจ๊อบ บริษัทในเครือของเดอะจ๊อบ และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และลูกจ้างของเดอะจ๊อบจากความเสียหาย ความสูญเสีย การเรียกร้อง ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล อันเกิดมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเดอะจ๊อบหรือเว็บไซต์ของคุณ หรือการฝ่าฝืนใดๆในหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณหรือต่อข้อตกลงใดๆ (รวมไปถึงคำรับรองและรับประกัน) ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือกฎหมาย หรือสิทธิ์ใดๆของบุคคลอื่น


9. การปฏิเสธความรับผิดชอบในคำรับรองและรับประกันต่างๆ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเดอะจ๊อบปฏิเสธในการคำรับรองและรับประกันทั้งหมดทั้งทีได้แจ้งไว้โดยชัดเจนหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมไปถึง:

 • (ก) คำรับรองและรับประกันโดยนัยทั้งหมดในความพอใจในคุณภาพ การค้าสมรรถภาพในบริการของเดอะจ๊อบเพื่อจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ
 • (ข) ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ (ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์เป็นข้อมูลและเนื้อหาแบบตามสภาพและตามปริมาณที่มีอยู่)
 • (ค) ประสิทธิภาพการทำงานของบริการของเดอะจ๊อบที่จะไม่ถูกทำให้ชะงักหรือขัดจังหวะ หรือการไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเลย และ
 • (ง) เว็บไซต์จะไม่มีไวรัสหรือโปรแกรมหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆทั้งสิ้น

10. เหตุสุดวิสัย

โดยไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาแล้วนั้น เดอะจ๊อบไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใดๆในการไม่กระทำหรือล่าช้าในการกระทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้นี้ อันเนื่องมาจากเหตุที่อยู่เหนือความควบคุมของเดอะจ๊อบไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม รวมไปถึงเหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ ภัยสงครามความขัดข้องในการเชื่อมต่อ การทำงานผิดปกติของระบบคอมพิวเตอร์ ขาดกระแสไฟฟ้า การก่อกบฏ การจลาจล อัคคีภัย การระเบิด พายุ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การพิพาทแรงงาน การกระทำของบุคคลที่สาม การกระทำของสหพันธ์ รัฐ ประเทศ หรือรัฐบาลการกระทำของศาล หรือมหันตภัยอื่นๆ หรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้ที่อยู่เหนือการควบคุมของเดอะจ๊อบ


11. การสิ้นสุด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้จะมีผลใช้บังคับไปจนกว่าจะถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

ในกรณีที่พบว่าข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้หรือใช้ อาจจะไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือกฎหมาย หรือบทบัญญัติต่างๆ เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาศัยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะยกเลิกบริการของเดอะจ๊อบบางส่วนหรือทั้งหมด หรือระงับการใช้บริการของเดอะจ๊อบหรือเว็บไซต์ของคุณไว้ชั่วคราวได้ตลอดเวลาโดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเดอะจ๊อบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือการใช้บริการของเดอะจ๊อบหรือเว็บไซต์ของคุณถูกเดอะจ๊อบระงับไว้ชั่วคราว คุณตกลงว่าเดอะจ๊อบไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ จากการยกเลิกหรือการระงับการใช้บริการของเดอะจ๊อบหรือเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ชั่วคราวทั้งต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหรือเงินจำนวนใดๆก็ตามที่คุณได้จ่ายมาแล้ว

การหมดอายุหรือการสิ้นสุดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้จะไม่มีผลกระทบหรือเสียหายต่อสิทธิ์หรือการเรียกร้องใดๆที่คุณหรือเดอะจ๊อบอาจจะมีขึ้น และไม่กระทบหรือเสียหายต่อสิทธิ์หรือความรับผิดอื่นใดที่คุณหรือเดอะจ๊อบได้มีอยู่แล้วในเวลานั้น

เมื่อมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คุณตกลงที่จะหยุดใช้บริการของเดอะจ๊อบรวมถึงเว็บไซต์โดยทันที

คุณรับทราบและยอมรับว่าหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ข้อ 7 (ข้อจำกัดในความรับผิด) ข้อ 8 (ค่าสินไหมทดแทน)และข้อ 13(กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท) จะมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ภายหลังจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้หมดอายุหรือสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้คุณยังตกลงด้วยว่าสิทธิ์ของเดอะจ๊อบในการเปิดเผยคำแนะนำหรือการตอบรับที่คุณได้ให้ไว้กับเดอะจ๊อบรวมถึงสิทธิ์ของสมาชิก และ/หรือผู้ใช้งานชั่วคราวที่จะทำซ้ำ แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาที่คุณได้ประกาศหรือเปิดเผยไว้ในบริการของเดอะจ๊อบก่อนการยกเลิกหรือสิ้นสุด จะยังคงมีผลใช้ต่อไปได้แม้ภายหลังจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้และบริการของเดอะจ๊อบสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม


12. การรับรองและรับประกัน

คุณรับรองและรับประกันต่อเดอะจ๊อบว่า:

 • (ก) ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด คุณมีอำนาจและความสามารถในการใช้บริการของเดอะจ๊อบและเว็บไซต์นี้
 • (ข) ในกรณีที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเดอะจ๊อบในนามของธุรกิจหรือบุคคลอื่นคุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับมอบอำนาจมาอย่างถูกต้องเหมาะสมที่จะกระทำการดังกล่าวนั้น รวมถึงการผูกพันในนามของธุรกิจหรือบุคคลอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงอื่นๆใดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการนี้ด้วย
 • (ค) คุณจะต้องให้ชื่อเต็มตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมลล์ที่ยังใช้งานได้อยู่และข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นที่ต้องการ
 • (ง) ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ต้องเป็นความจริง ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์
 • (จ) คุณไม่เคยถูกยกเลิกจากการให้บริการของเดอะจ๊อบหรือจากเว็บไซต์ และ
 • (ฉ) การที่คุณหรือในฐานะที่คุณที่ได้รับมอบอำนาจมาอย่างถูกต้อง ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้และกระทำการใดๆตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ให้ถือว่าคุณ ธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่คุณทำการแทนนั้น (แล้วแต่กรณีไป) ได้เข้าผูกพันในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

สิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ถูกบังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดกันของกฎหมาย

คุณและเดอะจ๊อบจะแก้ไขและระงับข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความสุจริต ในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถยุติหรือระงับได้ด้วยการตกลงระหว่างกันเองภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถึงข้อพิพาทนั้น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญา การเลิกสัญญา หรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้ให้ได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาให้กระทำขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และมีอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดจำนวนสามคน ภาษาที่ใช้ในการพิจารณาให้เป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันคู่สัญญาทุกฝ่าย


14. ความสัมพันธ์

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ไม่มีข้อกำหนดใดที่ถือว่าก่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน หรือการร่วมทุนระหว่างคุณและเดอะจ๊อบ หรือถือว่าคุณเป็นตัวแทนของเดอะจ๊อบไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ นอกจากนี้ ยังไม่ถือว่าคุณมีหน้าที่หรืออำนาจที่จะผูกพันหรือเข้าผูกพันในนามของเดอะจ๊อบและก่อให้เกิดภาระผูกผันใดๆแก่เดอะจ๊อบไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง หรือเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งทั้งสิ้น


15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

เดอะจ๊อบขอสงวนสิทธิ์ซึ่งอาศัยดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับให้ทันสมัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ซึ่งจะมีบ้างเป็นครั้งคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โดยคุณเข้าใจและตกลงว่าคุณจะตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นประจำอยู่เสมอ สำหรับกรณีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบ หรือโดยช่องทางอื่นๆที่เดอะจ๊อบจะเป็นผู้กำหนดในกรณีที่คุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ คุณอาจจะยกเลิกบัญชีของคุณและหยุดการใช้บริการของเดอะจ๊อบ ทั้งนี้หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีผลบังคับใช้ และคุณยังคงใช้บริการของเดอะจ๊อบหรือเว็บไซต์ต่อไปนั้น ให้ถือว่าคุณยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆแล้ว


16. การติดต่อสื่อสาร

คำบอกกล่าวใดๆจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่คุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และข้อซักถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรุณาติดต่อเดอะจ๊อบที่ clientservice@thejob.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่เดอะจ๊อบได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้:

บริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด

98 ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 20110

คุณตกลงว่าคำบอกกล่าวใดๆที่เดอะจ๊อบจะส่งให้คุณสามารถส่งได้ทั้งผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบหรือที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณได้ให้ไว้กับเดอะจ๊อบ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เดอะจ๊อบทราบอยู่เสมอในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง


17. ข้อกำหนดทั่วไป

 • (a) ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกออกจากข้อกำหนดอื่นๆในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และไม่กระทบต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือซึ่งยังคงถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ต่อไป ทั้งนี้คู่สัญญาอาจจะทำการตกลงให้นำข้อกำหนดที่ใกล้เคียงตามเจตนาเดิมของคู่สัญญาซึ่งมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ตามกฎหมายมาใช้แทนข้อกำหนดในส่วนที่ตกเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายนั้นได้
 • (ข) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและถือว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและมีผลตามกฎหมาย ความแตกต่างและความเคลือบคลุมในการตีความให้อ้างอิงจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษนี้ไม่ว่าจะมีการแปลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้เป็นภาษาใดๆก็ตาม ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับหลักในการอ้างอิง
 • (ค) ถ้าไม่มีหลักฐานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยคู่สัญญาซึ่งสละหรืองดเว้นการใช้สิทธิ์ที่ตนมีแล้ว ไม่ถือว่ามีการสละหรืองดเว้นการใช้สิทธิ์ในข้อกำหนดข้อตกลง หรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานนี้ทั้งสิ้น `การงดเว้นหรือล่าช้าในการใช้สิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์นั้น ในทำนองเดียวกันการที่คู่สัญญาฝ่ายใดใช้สิทธิ์แต่เพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนไม่ถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ในส่วนที่เหลือหรือสิทธิ์อื่นๆแต่อย่างใด เพื่อความชัดเจนในที่นี้ให้ถือว่าการสละสิทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ถือเป็นการสละในสิทธิ์นั้นที่อาจจะมีในอนาคตแต่อย่างใด
 • (ง) คุณจะไม่มอบหมายหรือโอนสิทธิ์ของคุณที่มีนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจให้แก่บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเดอะจ๊อบเสียก่อน ในขณะเดียวกัน เดอะจ๊อบ มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายหรือโอนสิทธิ์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ระหว่างคุณและเดอะจ๊อบให้แก่บริษัทในเครือของเดอะจ๊อบ หรือบุคคลที่สามโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการมอบหมายหรือโอนสิทธิ์นั้นก่อนแต่อย่างใด
 • (จ) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเดอะจ๊อบนี้ถือเป็นสัญญาทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้โดยสิ้นเชิงระหว่างคุณและเดอะจ๊อบเท่านั้น บรรดาการรับรองและข้อตกลงใดๆไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษรหรือวาจาก่อนหน้านี้ให้ถือว่าสิ้นผลไป

โดยการกดสมัครใช้งานข้างล่างนี้ คุณตกลงว่าคุณได้อ่านและยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในนี้แล้ว