TheJOB Corporate

เดอะจ๊อบเป็นศูนย์กลางการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง ธุรกิจ งาน และโซเชียลของคนทำงานซึ่งช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถขยายและสร้างเครือข่ายงานให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยเดอะจ๊อบให้คำมั่นว่าจะมอบบริการและประสบการณ์ยอดเยี่ยมเพื่อสมาชิกทุกคน ในขณะเดียวกันการรักษาความลับในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ถือเป็นเรื่องที่เดอะจ๊อบคำนึงถึงและให้ความสำคัญสูงสุดเช่นกัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะได้อธิบาย กำหนด และควบคุมแนวทาง ในการที่ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันอย่างไรบ้างในเว็บไซต์โมบายแอพลิเคชั่น และบริการของเดอะจ๊อบ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

ในการเข้าถึง ใช้งาน หรือสมัครเข้าใช้เว็บไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น หรือบริการของเดอะจ๊อบคุณตกลงว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้ในการใช้บริการของเดอะจ๊อบ เว็บไซต์ โมบายแอพลิเคชั่น การสื่อสารและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นโดยเดอะจ๊อบตัวอย่างเช่น บริการโฆษณาต่างๆ และ โปรแกรมเสริม เช่น “สมัครกับเดอะจ๊อบ” และ“แบ่งปันข้อมูลกับเดอะจ๊อบ” ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกหรือผู้ใช้งานชั่วคราวก็ตาม แต่ไม่รวมถึงบริการใดๆที่มิได้มีการระบุไว้โดยเฉพาะ ให้อยู่ภายใต้การใช้บังคับของนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ต่างออกไป

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเดอะจ๊อบ คุณยอมรับว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกคุ้มครองโดยเดอะจ๊อบโดยใช้เกณฑ์การป้องกันตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและซึ่งจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับและการอนุญาตจากคุณ นอกจากนี้เดอะจ๊อบยังจัดให้มีทางเลือกหลากหลายแก่คุณโดยเครื่องมือที่จะกำหนดความเป็นส่วนตัวเพื่อคุณจะสามารถกำหนดหรือควบคุมวิธีการและปริมาณที่เดอะจ๊อบจะสามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (“การกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ”)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเดอะจ๊อบ

บริการของเดอะจ๊อบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและโดยดุลยพินิจเด็ดขาดของเดอะจ๊อบแต่เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุนี้ คุณตกลงว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบอาจจะไม่ได้ถูกเก็บรักษา หรือแสดงบนเว็บไซต์อย่างถาวร

ข้อมูลที่คุณให้

(1) การลงทะเบียน

ในกรณีที่คุณเป็นสมาชิกในส่วนที่เป็นโซเชียลคนทำงาน หรือ (บุคคล)

คุณจะต้องให้ชื่อเต็มตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมลล์ที่ยังใช้งานได้อยู่และข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นที่ต้องการในระหว่างขั้นตอนการสมัครเพื่อให้การสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ต้องเป็นความจริงถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์

คุณตกลงว่า คุณอาจจะถูกขอให้ให้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม (ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งงานการศึกษา ประกาศนียบัตร ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รูปถ่าย ความสนใจ เงินเดือนล่าสุด เงินเดือนที่คาดหวัง ชื่อผู้จ้างงานปัจจุบัน และรายละเอียดสำรองเพื่อการติดต่อ เป็นต้น) ในระหว่างขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์เพื่อเพิ่มคุณค่าและความเป็นตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์ และเพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลของระบบแมชชิ่งในประวัติวิชาชีพของคุณให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ในกรณีที่คุณเป็นสมาชิกประเภทธุรกิจ

คุณจะต้องให้ชื่อเต็มตามกฎหมาย ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมลล์ที่ยังใช้งานได้อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สถานที่ปฎิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเป็นที่ต้องการในระหว่างขั้นตอนการสมัครเพื่อให้การสมัครเป็นสมาชิกเสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ต้องเป็นความจริง ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์

ในกรณีที่คุณซื้อบริการเสริมหรือบริการอื่นๆโดยเฉพาะ คุณตกลงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างขั้นตอนการสมัคร(ตัวอย่างเช่น รายละเอียดบัครเครดิต รายละเอียดบัญชีเพย์พาล โมบายแบงค์กิ้ง รายละเอียดใบแจ้งค่าบริการ และรายละเอียดสำรองเพื่อการติดต่อ เป็นต้น)

(2) ประวัติวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้การกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณตกลงว่าประวัติวิชาชีพ เช่น การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ความเชียวชาญ สถานที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลอื่นๆในลักษณะเดียวกัน และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแบ่งปันไปยังผู้อื่น

ภายใต้บริการของเดอะจ๊อบ คุณไม่จำเป็นหรือจะไม่ถูกร้องขอให้ใส่หรือให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (ตัวอย่างเช่น เชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สุขภาพกายหรือจิต ชีวประวัติทางเพศ หรือประวัติอาชญากรรม เป็นต้น)

(3) ประกาศข้อมูล การใส่ข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล การโอนและการประสานกันของข้อมูล

ในเวลาที่คุณให้ ประกาศ หรือใส่ข้อมูล รวมไปถึงการนำเข้า การโอนหรือการประสานกันของข้อมูลบนสมุดที่อยู่ อีเมลล์ หรือปฏิทินของคุณมาที่บริการของเดอะจ๊อบ เดอะจ๊อบอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจากคุณยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณให้คำแนะนำหรือแสดงความเห็นตอบรับเกี่ยวกับบริการของเดอะจ๊อบหรือบริการอื่นๆมาที่เดอะจ๊อบ คุณรับทราบและตกลงว่าเดอะจ๊อบสามารถนำคำแนะนำหรือการแสดงความเห็นตอบรับดังกล่าวนั้นไปใช้และแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ค่าตอบแทนหรือบอกกล่าวคุณทั้งสิ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลจากบุคคลอื่น

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เช่น ความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณ เป็นต้น) อาจจะถูกนำไปรวมในประกาศต่างๆที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรือผู้อื่นสร้างขึ้นมาก็ตาม และจะถูกนำมาเผยแพร่อยู่ในบริการของเดอะจ๊อบ ทั้งนี้คุณรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบอาจจะเก็บรวบรวมและทำให้ข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่โดยทั่วไปในบริการของเดอะจ๊อบเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบริการ

(2) การติดต่อและปฏิทิน

การนำเข้าหรือประสานกันของสมุดที่อยู่ อีเมลล์ หรือปฏิทินไม่ว่าจะโดยใครก็ตามหรืออาจจะเป็นการส่งข้อความผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบถือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ทำให้เดอะจ๊อบอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

(3) พันธมิตรของเดอะจ๊อบ

เดอะจ๊อบอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ จากการที่คุณได้ใช้บริการต่างๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเดอะจ๊อบในด้านใดด้านหนึ่ง

การใช้บริการของเดอะจ๊อบ

การเยี่ยมชมหรือใช้บริการของเดอะจ๊อบของคุณจะถูกทำการบันทึกการเข้าใช้งานโดยเดอะจ๊อบ คุณรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานคุกกี้ ข้อมูลอุปกรณ์ หรือเลขที่อยู่ไอพี ในการระบุตัวตนของคุณทุกการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเดอะจ๊อบ

เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือออกจากบริการของเดอะจ๊อบ (ทั้งสมาชิกและผู้ใช้งานชั่วคราว) โดยการกดคลิกที่ไฮเปอร์ลิงค์หรือเมื่อคุณเช้าชมเว็บไซต์อื่นๆที่รวมอยู่ในโปรแกรมเสริมของเดอะจ๊อบหรือคุกกี้ (หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายกัน) เดอะจ๊อบจะได้รับที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์ของเว็บไซต์นั้นๆที่คุณเข้าหรือที่คุณถูกนำเข้าไปโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณกดคลิกโฆษณาบนเว็บไซต์บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้ประกาศโฆษณา ก็สามารถได้รับที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์ของเว็บไซต์นั้นๆ ที่คุณเข้าได้เช่นเดียวกัน

เดอะจ๊อบจะได้รับเลขที่อยู่ไอพีคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตัวบริการแทนซึ่งคุณได้ใช้เข้าเว็บไซต์ รายละเอียดระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทของเว็บเบราเซอร์ของคุณ ตัวระบุอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณที่ให้บริการโดยระบบการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆ ของคุณ ระบบการทำงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ และชื่อของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ นอกจากนี้ เดอะจ๊อบอาจจะยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะถูกส่งมาจากเดอะจ๊อบจากบริการอื่นๆ หรืออุปกรณ์เครื่องมือบอกพิกัดที่คุณได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งเดอะจ๊อบจะแสดงข้อมูลเฉพาะของสถานที่นั้นๆแก่คุณบนโปรแกรมเดอะจ๊อบบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและยังเป็นการช่วยป้องกันจากมิจฉาชีพ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าป้องกันการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในเวลาจริงหรือแบบทันทีไปยังบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นๆได้ ซึ่งเดอะจ๊อบจะเคารพและยอมรับในการตั้งค่านั้นๆของคุณ

ในกรณีของระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือแอนดรอยด์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบถึงประเภทข้อมูล (ตัวอย่างเช่น สถานที่) ที่จะถูกส่งออกไปยังบุคคลหรืออุปกรณ์อื่นๆ ถ้าคุณเลือกหรือใช้บริการของเดอะจ๊อบต่อไปหลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว เดอะจ๊อบจะนำข้อมูลนั้นมาดำเนินการเพื่อการลงทะเบียนหรือวิเคราะห์ลักษณะสินค้าให้แก่คุณ (ตัวอย่างเช่น งานที่อยู่ในบริเวณหรือบริเวณใกล้เคียงในสถานที่นั้นๆ)

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันจะถูกเดอะจ๊อบนำมาใช้บนเว็บไซต์รวมไปถึงที่อื่นๆเพื่อการพัฒนาบริการของเดอะจ๊อบ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและปฏิกิริยาที่คุณมีต่อบริการของเดอะจ๊อบ เช่น หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชมและระยะเวลาในการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ บรรดาคุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่บ่งชี้ความเป็นส่วนตัวที่จะระบุตัวผู้เข้าเยี่ยมชม ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้จะถูกเก็บรวมไว้และไม่มีการระบุชื่อหรือตัวตน ทั้งนี้คุณอาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อจะจัดการและหยุดการทำงานของคุกกี้ได้การใช้บริการของเดอะจ๊อบต่อไปโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณถือว่าคุณได้ยอมรับที่จะใช้และการทำงานของคุกกี้ดังที่กล่าวมาแล้วนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของคุณจากอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อคุณเยี่ยมชมหรือออกจากบริการของเดอะจ๊อบ (รวมถึงคุกกี้หรือโปรแกรมเสริมของเดอะจ๊อบ หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์อื่นๆ) เดอะจ๊อบจะได้รับที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์ที่คุณมาจากและเว็บไซต์ต่อไปที่คุณเข้า นอกจากนี้เดอะจ๊อบยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่อยู่ไอพีของคุณ ตัวบริการแทน รายละเอียดระบบการทำงาน เว็บเบราเซอร์และโปรแกรมเสริม อุปกรณ์ระบุตัวตนและลักษณะ และ/หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณด้วย ในกรณีที่คุณใช้บริการของเดอะจ๊อบจากอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์นั้นจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ของคุณมาที่เดอะจ๊อบ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าป้องกันการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในเวลาจริงหรือแบบทันทีมาที่เดอะจ๊อบได้ ซึ่งเดอะจ๊อบจะเคารพและยอมรับในการตั้งค่านั้นๆของคุณ

การมีส่วนร่วมในบริการของเดอะจ๊อบ

เมื่อคุณส่ง ได้รับ ข้อคิดเห็นหรือข้อความใดๆเข้ามาที่บริการของเดอะจ๊อบ เช่น ความเร็วในการประมวลผลของข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน ข้อความหรือความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยเดอะจ๊อบเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาต่อไป และ เดอะจ๊อบอาจจะส่งข้อความดังกล่าวเชื่อมต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทีได้จากฝั่งธุรกิจ

ทุกข้อมูลที่ธุรกิจหรือบริษัทนำเข้ามาในระบบเอง หรือเดอะจ๊อบได้รับข้อมูลดังกล่าวจาก ลูกจ้าง พนักงาน หรือตัวแทนผู้ใช้บริการของเดอะจ๊อบในนามของธุรกิจหรือบริษัทนั้นๆ เดอะจ๊อบสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบริการต่อไป

ผู้ให้บริการอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของคุณ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ให้บริการอื่นๆซึ่งได้ถูกฝังลงไว้ในโฆษณาของเดอะจ๊อบ โปรแกรมเสริมต่างๆ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเดอะจ๊อบอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชม การกระทำ กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการนั้นๆ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่คุณเปิดในเว็บเบราเซอร์ของคุณและนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมบริการต่อไป


2. การที่ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้

การใช้ข้อมูลของคุณโดยเดอะจ๊อบขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณใช้ วิธีการที่คุณใช้บริการ และวิธีการที่คุณกำหนดไว้ในการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ

บริการ

เดอะจ๊อบคือ ดิจิตอลจ๊อบมาเก็ตเพลส แพลทฟอร์มใหม่ที่ช่วยให้การหางานและการหาคนเป็นเรื่องง่ายๆ เดอะจ๊อบเสนอบริการเหนือระดับที่ เป็นทั้งเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น มี iProfile ทำงานเชื่อมต่อออนไลน์ระหว่าง ธุรกิจ งาน และโซเชียลของคนทำงานจึงไม่ต้องเสียเวลาทำการค้นหาาเมื่อต่างฝ่าย เพียงเลือกงานที่สนใจหรือคนที่เหมาะสมกับงานจาก matched list ( มี % match คำนวณมาให้) ตอบสนองในการบริหารต้นทุนค่าลงประกาศงาน เมื่อธุรกิจสามารถลงประกาศงานได้โดยไม่จำกัดจำนวนในทุกแพคเกจ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาของทั้งสองฝ่ายเมื่อมีระบบ Digital Engagement ใช้แจ้งเตือน ติดตามส่งข้อความ และเก็บทุกข้อมูลของการติดต่อกัน ตั้งแต่ทำการติดต่อ ทาบทาม ตอบรับ ไปจนถึงการนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์งาน

คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณสามารถถูกนำออกไปเพื่อกลยุทธ์การส่งเสริมทางการค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ เดอะจ๊อบอาจจะทำการแก้ไขและเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณ (เช่น การแปลภาษา การปรับเปลี่ยนขนาด การจัดหน้า หรือประเภทหมวดหมู่ หรือลบนิยามข้อมูล) แต่อย่างไรก็ตามความหมายในข้อมูลหรือการแสดงออกของคุณจะไม่ถูกเปลี่ยนหรือทำให้เสียไปแต่อย่างใด

(1) การขยายเครือข่าย

ด้วยความสะดวกสบายและง่ายต่อการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเดอะจ๊อบทำให้คุณสามารถขยายเครือข่ายงานและอาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าเชื่อมโยงหรือถูกเชื่อมโยงติดต่อจากผู้อื่น เมื่อคุณได้ทำการเชื่อมโยงติดต่อกับผู้อื่นแล้ว เดอะจ๊อบจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้ขยายเครือข่ายของคุณต่อไปด้วยการค้นหาผู้อื่นในสายอาชีพจากเครือข่ายในปัจจุบันที่คุณมีอยู่

ข้อมูลจากการการกระทำและกิจกรรมต่างๆที่คุณได้ทำผ่านบริการของเดอะจ๊อบ (เช่น ประวัติวิชาชีพของผู้อื่นที่คุณได้เข้าชม หรือข้อมูลสำหรับการติดต่อในสมุดที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้) อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อการแนะนำเครือข่ายเชื่อมโยงให้แก่คุณและผู้อื่น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิกและเชื่อมโยงติดต่อกับคุณได้

นอกจากนี้ เดอะจ๊อบยังทำการคิดค้นบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้คุณได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้บริการของเดอะจ๊อบ และหนึ่งในบริการต่างๆเหล่านั้นที่เดอะจ๊อบกำลังพัฒนาและมีความภูมิใจและตื่นเต้นที่จะนำเสนอคือบริการที่จะทำให้คุณสามารถค้นหาสมาชิกอื่นๆ หรืองานที่ชื่นชอบที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้โดยการใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ รูปแบบของบริการนี้จะช่วยสร้างโอกาสให้คุณได้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในการประชุม งานแสดง และเปิดโอกาสเห็นงานที่มากกว่าในบริเวณต่างๆที่ใกล้เคียงกับคุณได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณเอง คุณสามารถที่จะเลือกที่จะอนุญาตให้เดอะจ๊อบใช้ข้อมูลระยะความใกล้หรือสถานที่ที่ชัดเจนของคุณเพื่อแนะนำหรือแจ้งเข้าในฝั่งโซเชียลคนทำงานหรือธุรกิจที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้คุณได้ติดต่อหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งต่อหรือแนะนำแบ่งปันไปยังสมาชิกท่านอื่นได้

ด้วยดุลยพินิจเด็ดขาดของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว คุณสามารถเลือกที่จะเชิญผู้อื่น เพื่อเข้าสู่บริการของเดอะจ๊อบ ส่งคำขอเชื่อมโยงติดต่อ หรือรับคำขอเชื่อมโยงติดต่อจากสมาชิกท่านอื่นๆหรือไม่ก็ได้ อย่างไรก็ดีคุณรับทราบว่าชื่อ รูปถ่าย เครือข่าย และข้อมูลสำหรับการติดต่อของคุณจะถูกรวมไว้ในคำเชิญขอเชื่อมโยงติดต่อที่ส่งไปให้ผู้อื่น และเดอะจ๊อบอาจจะส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ถูกคุณเชิญให้เชื่อมโยงติดต่อนั้น

(2) การให้ข้อมูลที่ทันสมัยเสมอ

ระบบแมชชิ่งของเดอะจ๊อบอาจจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณทั้งทักษะ ประวัติการทำงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับทักษะวิชาชีพหรือความสนใจของคุณมาประมวลผลเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสทางสายอาชีพในการจ้างงาน พบงานใหม่ๆที่คุณอาจสนใจ

และในทำนองเดียวกัน ภายใต้บังคับของการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อช่วยให้เครือข่ายของคุณและบุคคลอื่นๆ เช่นธุรกิจ งานต่างๆได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หรือการกระทำและกิจกรรมของคุณที่อยู่ในประวัติวิชาชีพ เป็นต้น

(3) โอกาสและงานในสายอาชีพ

บริการของเดอะจ๊อบสามารถช่วยให้คุณได้พบกับโอกาสและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บังคับของการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณประวัติวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถถูกค้นพบได้โดยฝั่งธุรกิจ เดอะจ๊อบอาจจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ประวัติวิชาชีพ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการแนะนำงานแก่คุณ แนะนำคุณแก่ธุรกิจ แสดงข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือมีทักษะความชำนาญในสายอาชีพหรือเครือข่ายที่เหมือนกัน

คุณสามารถติดต่อและได้รับการติดต่อจากฝั่งธุรกิจโดยตรง ถ้าคุณมีความสนใจในโอกาสงานเหล่านั้นด้วยเหตุนี้ เดอะจ๊อบจึงอาจจะทำการตรวจสอบข้อความเพื่อที่จะจัดให้มี “บอท” หรือเครื่องมืออื่นๆที่คล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการต่างๆ เช่น การตอบรับการทาบทาม จัดเวลานัดพบหรือประชุม ร่างคำตอบรับ สรุปบทสนทนาหรือข้อความ หรือแนะนำขั้นตอนถัดไป

การลงประกาศงาน และโฆษณา

คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้บริการของเดอะจ๊อบรวมถึงข้อมูลและเนื้อหาใดๆ รวมทั้งการลงประกาศงาน ที่คุณให้ไว้ผ่านบริการของ เดอะจ๊อบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของคุณเพียงอย่างเดียวหรือเป็นข้อมูลที่เกิดจากการรวมกันระหว่างข้อมูลของคุณและของบุคคลอื่นๆก็ตาม จะถูกนำมารวมไว้กับข้อมูลประเภทอื่นๆ โฆษณาต่างๆ เพื่อการเข้าถึงของสมาชิกอื่นๆหรือผู้ใช้งานชั่วคราวไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ คุณรับทราบด้วยว่าข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมของคุณ เช่น การกดคลิกหรือแบ่งปัน รวมทั้ง การลงประกาศงาน โฆษณาที่มีผู้สนับสนุน (หรือในทำนองเดียวกันกับโฆษณาประเภทที่ไม่มีผู้สนับสนุน ซึ่งอาจจะมีลักษณะรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน) ทั้งหมดจะสามารถถูกมองเห็นได้โดยผู้อื่นรวมทั้งบรรดาผู้ที่ลงประกาศโฆษณานั้นๆ

ข้อมูลของคุณไปยังผู้ประกาศงาน โฆษณา

นอกเสียจากว่าคุณจะได้ระบุไว้ต่างหากโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันไปยังผู้ประกาศงาน โฆษณาใดๆ หรือ (นอกเสียจากแฮชหรือตัวระบุอุปกรณ์และยกเว้นว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับในบางประเทศ) เครือข่ายโฆษณาต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดของบุคคลเหล่านั้น ทั้งนี้คุณควรรับทราบไว้ด้วยว่าเมื่อคุณกดคลิกบนข้อความ ประกาศงาน หรือโฆษณาใด ผู้ประกาศโฆษณาจะทราบเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมบนหน้าเว็บไซต์ที่คุณกดคลิกนั้น

การตลาด

ข้อมูลและเนื้อหาของคุณอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมบริการของเดอะจ๊อบ

การพัฒนาบริการ

บนพื้นฐานของหลักในการปกป้องความเป็นส่วนตัว เดอะจ๊อบอาจจะนำข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาใช้ หรืออาจจะมอบหมายให้บุคคลใดๆ นำข้อมูลเกี่ยวกับคุณไปทำการค้นคว้าหรือสร้างสถิติเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการของเดอะจ๊อบ และเพื่อที่เดอะจ๊อบจะได้นำเสนอและให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่คุณต่อไป นอกจากนี้ เดอะจ๊อบหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเดอะจ๊อบอาจจะทำการสำรวจ ซึ่งคุณสามารถเลือกและตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว ที่จะตอบรับการสำรวจนั้นหรือไม่ก็ได้

การสนับสนุนลูกค้า

เพื่อความพึงพอใจรวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้า ข้อมูลและประวัติการติดต่อของคุณอาจจะถูกนำมาใช้เพื่อการป้องกัน สืบสวน ตรวจสอบ และแก้ปัญหาสำหรับข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน และปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแก่สมาชิก ผู้ใช้งานชั่วคราว และบริการของเดอะจ๊อบ


3. วิธีการในการแบ่งปันข้อมูลของบุคคลในโซเชียล

เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่คุณป้อนไว้เพื่อความสมบูรณ์ในบัญชีผู้ใช้งานหรือประวัติวิชาชีพของคุณ นำเข้า หรือกระทำการใดๆ ไว้ในเว็บไซต์ สามารถถูกมองเห็นได้โดยบุคคลอื่น

ประวัติวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคล

ประวัติวิชาชีพของคุณสามารถถูกแบ่งปันและมองเห็นได้โดยสมาชิกทั้งหมดผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบ ในขณะที่การแบ่งปันและการมองเห็นได้ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจำกัดไว้ตามที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณสามารถที่จะเลือกและจำกัดปริมาณการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จะแบ่งปันแก่บุคคลอื่นผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบได้ตามที่คุณต้องการโดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวดังนี้:

 • แบบมาตรฐานทั่วไป

  1) ประวัติวิชาชีพของคุณจะสามารถถูกมองเห็นได้โดยสมาชิกที่เป็นบุคคล ธุรกิจและผู้ใช้งานชั่วคราว และ

  2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงรายละเอียดสำหรับการติดต่อ จะสามารถถูกมองเห็นได้เฉพาะธุรกิจที่เป็นสมาชิกกับเดอะจ๊อบที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณโดยตรง เพื่อขอสอบถามความสนใจในประกาศงานนั้นๆ รวมถึงการนัดหมายสัมภาษณ์งาน ซึ่งเดอะจ๊อบเรียกว่า “ Digital Engagement” ทั้งสองฝ่ายจะได้รับทราบผลการทาบทาม ติดต่อและนัดหมายผ่าน “ Job status alert “และ “chat message”

 • แบบส่วนบุคคล

  1) ประวัติวิชาชีพของคุณจะสามารถถูกมองเห็นได้โดยสมาชิกที่เป็นบุคคล ธุรกิจและผู้ใช้งานชั่วคราว

  2) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงรายละเอียดสำหรับการติดต่อ จะสามารถถูกมองเห็นได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณได้รับทราบหรือกดคลิกเพื่อเข้าถึงข้อมูล หรือ อาจจะทำการแนะนำ หรืออาจจะส่งต่อข้อมูลแล้ว และจะเห็นได้เฉพาะธุรกิจที่เป็นสมาชิกกับเดอะจ๊อบที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณโดยตรง เพื่อขอสอบถามความสนใจในประกาศงานนั้นๆ รวมถึงการนัดหมายสัมภาษณ์งาน ซึ่งเดอะจ๊อบเรียกว่า “ Digital Engagement” ทั้งสองฝ่ายจะได้รับทราบผลการทาบทาม ติดต่อและนัดหมายผ่าน “ Job status alert “และ “chatmessage”

  3) ธุรกิจที่เป็นสมาชิกสามารถซื้อบริการ Digital Engagement และการใช้งานในฟังก์ชั่นอื่นๆตามแพคเกจที่เลือกสมัครจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานก่อนสมัครด้วย

  4) ธุรกิจรับทราบและยอมรับว่า การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามเงื่อนไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนตามข้างต้น

การกระทำและกิจกรรมของคุณ

การกระทำและกิจกรรมของคุณซึ่งอาจจะเป็นการประกาศ การติดตาม การแสดงความชื่นชอบ การแบ่งปัน หรือการแสดงความคิดเห็นในบริการของเดอะจ๊อบ ถือเป็นการแบ่งปันต่อสาธารณะ และสามารถถูกมองเห็นและพบได้โดยบุคคลอื่นๆ ทั้งที่อาจจะอยู่ในเครือข่ายของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม

คุณรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบอาจจะส่งกลับผลการตอบรับของกิจกรรมต่างๆข้างต้นเป็นครั้งๆให้คุณรับทราบด้วยเช่นกัน

การเก็บรักษาข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย คำสั่งศาล หรือเพื่อจุดประสงค์ของผุ้ชำนาญการ(ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น) ข้อมูลการติดต่อสื่อสารของคุณผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบอาจจะถูกเก็บรักษาไว้นอกเว็บไซต์ก็ได้

บริการจากผู้ให้บริการอื่น

ด้วยดุลยพินิจเด็ดขาดของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียวและภายใต้บังคับของการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณคุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณกับบริการจากผู้ให้บริการอื่น (ตัวอย่างเช่น เฟซบุค) หรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่คุณเลือกที่จะทำการเชื่อมต่อดังกล่าวนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของคุณจะถูกนำไปและอาจจะถูกแสดงในบริการอื่นๆนั้นได้

บริการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อช่วยในการเติบโตและความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายของคุณ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคุณและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกนำมาใช้และแบ่งปันผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของเดอะจ๊อบและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเดอะจ๊อบได้

ผู้รับจ้าง

เพื่อนำเสนอและให้บริการอันยอดเยี่ยมแก่คุณ เดอะจ๊อบอาจใช้บุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการอื่นเพื่อช่วยในการให้บริการของเดอะจ๊อบ ดังนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่าบุคคลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายจากเดอะจ๊อบอาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ แต่ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการนี้ในนามของ เดอะจ๊อบเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูล

ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย กระบวนการตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือเพื่อจุดประสงค์ของผู้ชำนาญการ (ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น) ข้อมูลของคุณและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณอาจจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ เพื่อวัตถุประสค์ความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน เช่น เพื่อป้องกันการกระทำใดๆที่อาจจะหรือถูกเชื่อว่าจะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องในที่นี้ รวมถึงสิทธิ์ของเดอะจ๊อบ สมาชิก ผู้ใช้งานชั่วคราว และบุคคลอื่นใด

H การเปลี่ยนแปลงการควบคุมดูแลกิจการ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการหรือบริษัท หรือการขายหรือได้มาซึ่งกิจการ คุณรับทราบและยอมรับว่าเดอะจ๊อบ อาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณหรือข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้ไว้ผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบแก่ผู้อื่นหรือบริษัทหรือองค์กรอื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ข้อมูลของคุณหรือข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้ไว้ดังกล่าวที่จะถูกนำไปใช้ต่อไปนั้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


4. สิทธิ์ในข้อมูลของคุณ

การสงวนรักษาข้อมูล

ข้อมูลของคุณส่วนใหญ่จะถูกสงวนรักษาไว้โดยเดอะจ๊อบตราบที่บัญชีผู้ใช้งานของคุณยังคงมีอยู่ ในกรณีที่มีการกำหนดโดยกฎหมาย กระบวนการตามกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งข้อบังคับต่างๆ มาตรการความปลอดภัยและเพื่อการป้องกัน หรือเพื่อจุดประสงค์ของผุ้ชำนาญการ (ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น) ข้อมูลของคุณอาจะจะถูกสงวนรักษาไว้ตามสมควร แม้ว่าหลังจากบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ปิดไปแล้วก็ตาม

สิทธิ์เด็ดขาดของคุณ

คุณมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดสมบูรณ์ที่จะเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบประวัติวิชาชีพของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อความใดๆที่คุณได้ใส่ไว้ผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบ หรือปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณเองนอกจากนี้เดอะจ๊อบยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณผ่านทางการกำหนดความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อช่วยคุณในการควบคุมการถูกเก็บรวบรวม การถูกใช้งาน การถูกแบ่งปันประวัติวิชาชีพของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลใดๆที่คุณได้ให้ไว้ในบริการของเดอะจ๊อบ

การปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

โดยทั่วไปแล้ว ประวัติวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์จะไม่สามารถมองเห็นได้จากผู้อื่นภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากบัญชีผู้ใช้งานของคุณถูกปิด ทั้งนี้โดยปกติประวัติวิชาชีพและข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีผู้ใช้งานที่ถูกปิดไปแล้วจะถูกลบออกจากบริการของเดอะจ๊อบภายใน 30 วันหลังจากการปิดบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการกำหนดโดยกฎหมาย กระบวนการตามกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งข้อบังคับต่างๆ มาตรการความปลอดภัยและเพื่อการป้องกัน หรือเพื่อจุดประสงค์ของผุ้ชำนาญการ (ตัวอย่างเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น)ข้อมูลของคุณอาจะจะถูกสงวนรักษาไว้ตามสมควร แม้ว่าหลังจากบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ปิดไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ข้อมูลใดๆ ของคุณที่อาจจะมีการถูกใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลอื่น หรืออาจจะมีการถูกทำซ้ำ โดยบุคคลอื่นจะยังคงอยู่และสามารถเห็นได้จากบุคคลอื่นต่อไป นอกจากนี้ข้อมูลของคุณอาจจะยังคงถูกแสดงอยู่ในบริการอื่นๆ (เช่น โปรแกรมค้นหา)


5. บททั่วไป

ความปลอดภัย

ด้วยเหตุที่ความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่เดอะจ๊อบคำนึงถึงเป็นหลัก เดอะจ๊อบจึงและจะทำการปรับปรุงมาตราการความปลอดภัยและป้องกันอยู่เสมอ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีวิธีการหรือมาตรการความปลอดภัยใดที่จะให้ความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้เดอะจ๊อบจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลของคุณที่ได้ใช้ผ่านบริการของเดอะจ๊อบได้ เดอะจ๊อบขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย รวมถึงเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่าน และบัญชีผู้ใช้งานของคุณไว้เป็นความลับ

การติดต่อสื่อสาร

คำบอกกล่าวใดๆจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่คุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อซักถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรุณาติดต่อ เดอะจ๊อบที่ clientservice@thejob.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่เดอะจ๊อบได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้:

บริษัท เดอะจ๊อบ จำกัด

98 ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย 20110

คุณตกลงว่าคำบอกกล่าวใดๆที่เดอะจ๊อบจะส่งให้คุณสามารถส่งได้ทั้งผ่านทางบริการของเดอะจ๊อบหรือที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณได้ให้ไว้กับ เดอะจ๊อบ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เดอะจ๊อบทราบอยู่เสมอในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดทั่วไป

 1. คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในที่นี้
 2. เว้นเสียแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในที่นี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะยังคงเดิมและให้นำมาปรับใช้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เสมือนกับว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดได้ถูกกำหนดไว้ในที่นี้โดยทั้งสิ้นโดยอนุโลม ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือตามข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว